(Min kompletta CV kan du ladda ner [här])


   2006 April


 


Connecta Ab

Utvecklare och designer vid ett av Stockholms största konsultbolag, Connecta (www.connecta.se). Initialt aktiv medlem i Java-enterprise grupperingen. Under den senare hälften av 2006 var jag med och startade upp Agile-statsningen inom Connecta, en gruppering jag varit en drivande del av sedan dess.

Projekt jag deltagit i samt ansvarsroller jag haft:
 


ICA - ICA.SE - 2006 Juni –

Jag var ansvarig för migreringen av hela befintliga ica.se, ica.no samt rimi.no från en websphere 4 platform med Oracle 8 databas till version 6 av websphere och version 10 av Oracle. Kort efter projektstart utökades min roll till att även innefatta ansvar för arkitekturella och designmässiga beslut inte bara inom migreringsprojektet utan även för det dagliga arbetet i gruppen som jag jobbade i. Migreringsprojektet slutfördes enligt utsatt tidsplan och har använts internt som exempel på exemplariskt samarbete över organisationsgränser samt förmåga att leverera.

Parallellt med migreringsjobbet fick jag en roll som mentor åt de andra i gruppen. Genom workshops inom områden som jag föreslagit så introducerades och infördes nya tekniker samt sätt att arbeta.

Efter migreringsprojektet slutförts fick jag en mer uttalad uppgift att se över det sätt man arbetade inom gruppen samt komma med förslag på förbättringar. Det arbetat resulterade i ett stegvis anammande av ett mer agilt arbetssätt med bättre insyn, högre kvalitet, samt ökad produktivitet som följd.

Under hela min tid på ICA har jag även använts som teknisk referens i viktiga beslut. T.ex. så var jag utvecklingsgruppens representant under processen att byta ut CMS verktyget för samtliga portaler.

Erhållen kunskap Arkitektur, Design, Utvärdering av program och tekniker, Test last/funktionell (samt design därav), Java, Java EE, Spring, Maven2, Hibernate, jUnit, Cruisecontrol, Continuous Integration, Mentorskap, Workshops, Wiki, Scrum
Miljöer / Program WSAD, RAD, Websphere Server, ClearCase, Oracle, IntelliJ

 


ICA – ESAP20 - 2006 Mars - 2006 Juni

Implementation och design av delar av ett integrationslager inom ICAs ESAP20-projekt. Projektet gick ut på att få tidigare manuella informationsflöden automatiserade. Integrationen använder sig av webMethods integrationsplatform med vissa subsystem skrivna i java. Projektet blev klart i förtid och mot slutet av den allokerade tiden kunde man lägga till funktionalitet som man inte trodde skulle hinnas med.

Erhållen kunskap WebMethods, Java, J2EE, jUnit
Miljöer / Program WSAD, Websphere Server, ClearCase

  2004  April - Mars 2006


 


Capgemini

Utvecklare och designer vid en av världens största konsultbolag, Capgemini (www.capgemini.se www.capgemini.com). Projekt jag deltagit i samt ansvarsroller jag haft:
 


2005 Jan - 2006 Mar s – Nätverksledare för Javaområdet inom Capgemini Sverige

Jag blev i början av 2005 utsedd till ledare för det kompetensnätverk som Capgemini har inom Javaområdet. Nätverket täcker hela sverige och ett 50-tal konsulter. Huvuduppgiften är att höja javakompetensen inom Capgemini Sverige. För att göra detta har jag inom nätverket organiserat en rad träffar, tagit fram material, skapat klara förutsättningar för certifiering, etc. Från att ha varit ett stillastående nätverk då jag tog över har vi nu 50-talet medlemmar och en växande aktivitet.

 


2005 Maj - PHS – Polishögskolan

(Juni 2005) Jag var teknisk utvärderare av de tekniker man hade valt för implementation av projektet. Jag bidrog med tidsestimat inför offerten som skickades till dem Vid dags dato vet vi ännu ej om vi fått projektet, mer information kommer efter sommaren 2005.
 


2004 Maj - SJ Ab

Utvecklare av det nya extra- och intranätet för Sverigest störst tågresearrangör SJ Ab . Jag var en del av utvecklingsteamet från början av projektet. Jag började med att få de olika teknologierna vi skulle använda att jobba med varandra i en utvecklingsmiljö. En konfiguration som sedemera användes av alla andra utvecklare.

Vad gäller utveckling var jag, de första månaderna, mest engagerad i utvecklingen av presentationslagret. Projektet använder en avancerad tillämpning av Struts-ramverket sammankopplat med CM-ramverket Polopoly för att skapa en flerspråkig site som med lätthet kan administreras. Att få dessa två ramverk att fungera ihop var ett en av de första utmaningarna jag löste. Förutom designarbete implementerade jag även stora delar av presentationslagret i enlighet med den design vi tagit fram.

I det senare skedet av projektet har jag även gjort en hel del arbete i business- och intergrationslagret. Detta för att kunna vara en resurs som kan ta sig an vilken del av systemet som helst vid vidareutveckling eller korrigering.

www.sj.se

Erhållen kunskap Arkitektur, Design, Utvärdering av program och tekniker, Testning last/funktionell (samt design därav), Java, J2EE, Struts, Polopoly
Miljöer / Program WSAD, Websphere Server, ClearCase, ClearQuest, Dreamweaver

 
 2002 September - April 2004


 

Smartspel Ab

Jag är en av 4 personer som var med och grundade Smartspel Ab. Målet med företaget är att utveckla en spelplatform, samt spel, riktade mot den svenska penningspelsmarknaden. I första hand utvecklade vi en skraplott samt hela spelplatformen.

Min roll har rört det mesta inom utveckling. Jag har jobbat som designer, testare, utvecklare, arkitekt, utvärderare, DBA, etc. Den största behållningen av att ha jobbat inom Smartspel känner jag att är fyrdelad.

För det första har jag fått vara med från början och både välja, utvärdera, och sedan implementera, alla de steg som ingår i en utvecklingsprocess. Allt från en mall för krav spec’en till att välja versionshanterings system.

För det andra anser jag själv att jag fått mycket mer kunskap inom områdena arkitektur och design. Jag har alltid varit speciellt intresserad av dessa områden och själv läst en hel del teoretisk litteratur i ämnena. I och med det här jobbet har jag fått en chans att praktiskt omsätta och testa det jag lärt mig teoretiskt. Jag har fått mycket praktisk erfarenhet av vad som funkar och vad som inte gör det.

Den tredje stora behållningen jag tycker jag fått är att jag numera behärskar området J2EE rätt väl. Hela vår designlösning bygger på EJBn och andra J2EE relaterade tekniker. Innan kunde jag Java väl, nu tycker jag att jag greppat hur J2EE passar in i bilden och framför allt hur det hänger ihop samt vad man kan använda de olika delarna till.

Den sista viktiga biten jag tycker jag fått bra praktiskt grepp om är transaktionshantering. I och med att det system vi designade från början var avsedd att handskas med riktiga penger så måste hela systemet naturligtvis vara transaktionssäkert. Även om många utvecklare har ett teoretiskt grepp om vad transaktioner är så tror jag att steget till att veta hur man skall omsätta det praktiskt, framför allt i designfasen, inte är något man lär sig i en handvändning. Naturligtvis gjorde även vi en del missar på vägen, men det system vi har nu är transaktionstätt (vi har testat extremt hög last i timmar utan fel), och jag vet exakt varför.

Erhållen kunskap Arkitektur, Design, Utvärdering av program och tekniker, Testning last/funktionell (samt design därav), Java, J2EE, Lingo (Jag skrev klienten som är Shockwave-baserad), EJB, Struts, ANT, Log4J, Xdoclet, Xerces, VBA, Visual Basic, SQL, Transaktionshantering
Miljöer / Program Unix, Windows, IIS, Oracle, SQL Server, Webload, TOAD, Bea weblogic Server 5.x -> 7.x, JDBInsight, IntelliJ, CVS, VSS

 


 2000 Juni – 2002 September


 

EGET Ltd Ab

Utvecklare på spel- och spelplatformsleverantören EGET. Jag jobbade först parallellt med studierna heltid på sommaren och deltid resten av året. Från och med sommaren 2001 och framåt heltid hela året.

Mitt jobb omfattade ett brett spektrum av uppgifter. Jag jobbade med allt från ren design och utvärdering av tekniker till implementation och test. Designdelen omfattade bl.a design av motorn bakom flera av de spel som togs fram. Impelmentationen gällde bl.a färdigställandet av dessa spel i en C / CORBA miljö, samt funktionalitet mot banker och andra externa leverantörer. Vid testerna höll jag bl.a i både last- och funktionstest av spelen.

För att underlätta utvecklingen och felsökningen utvecklade jag ensam bl.a ett diskussionsforum för företaget, ett komplett felrapporteringssystem för både internt och externt bruk, samt ett verktyg som automatiskt hämtade loggarna från alla servrar vi hade i produktion och analyserade dessa för fel (samt skickade email automatiskt om ett fel hittades). Jag skrev också ett dokument, EGET Coding Standards, som specificerade hur man skulle skriva (formattera, namnge variabler, indentera, m.m) kod inom företaget. Detta syftade till att ge en enhetlig standard som alla följde vilket gjorde det lättare att förstå någon annans kod.

Jag utvecklade även ett excelmacro som automatiskt kunde generera en uppsättning symboler för en enarmad bandit samt räkna ut exakt vad behållningen blev med en given vinsttabell med dessa symbolförekomster.

Jag skrev även min Magistersuppsats för EGET. Arbetet för uppsatsen var ett projekt som gick ut på att skriva en WinCE-baserad klient för ett redan befintligt Blackjack spel. Kort sagt göra det möjligt att spela blackjack (för pengar) mot den riktiga servern på en PDA. Själva uppsatsen i sin helhet finns att laddas ner här

 
Erhållen kunskap OO-Design, Client-Server, C, CORBA, Jsp, Broadvision, ASP, SQL, HTML, VBA, Visual Basic, Testdesign, Last testning, WinCE
Miljöer / Program Unix, Windows, Broadvision, IIS, Oracle, SQL Server, Cognos, Webload, TOAD, eMbedded Visual C++

 
 2000 Januari – 2000 Maj

 

Mandator Ab Uppsala

Projektanställning, totalt 2,5 månaders jobb under en period av ~5 månader. Projektet gick ut på att utveckla ett verktyg som mindre företag kunde använda för att enkelt förändra / lägga till / ta bort information från sin hemsida. Användarna av systemet skulle så långt som möjligt klara sig utan kunskaper i vare sig HTML eller någon annan av de bakomliggande teknikerna som sajten bygger på. Ändringar av bilder och text, samt ändringar i navigationen skulle enkelt kunna utföras via ett webgränssnitt.

Arbetet utfördes i grupp där 2 personer jobbade med den grafiska utformningen och navigationen inom verktyget, medan jag och en till person jobbade med den tekniska lösningen samt logiken som ligger bakom. Eftersom jag hade stösta erfarenheten av den tekniken (ASP) som verktyget bygger på så stod jag ensam för design, och sedan för huvuddelen av den tekniska implementationen.

Verktyget används idag av flera nöjda kunder, och har vidareutvecklats av andra som tog över efter att Mandator försvann.
 
Erhållen kunskap ASP, SQL, HTML, JavaScript, OO-Design
Miljöer / Program Windows, SQL Server, IIS, MS Access, Frontpage, Dreamweaver

 
 2000 Oktober – 2001 Maj

 

Ålands landskapsstyrelse

Jag blev anställd för att fungera som teknisk expertis gentemot leverantör till Ålands landskapsstyrelse. Jag jobbade en motsvarande en vecka heltid varje månad under anställningstiden. Systemet var ett databasbaserat system som skulle tjäna som kommunikationslänk mellan det åländska näringslivet och studernade ålänningar (www.kompetenslänken.net). Min främsta uppgift var att genomföra en analys av det befintliga systemet samt att sammanställa en rapport om detta. Ingen visste nämligen riktigt vad som fanns eller hur det fungerade. Efter att rapporten sammanställts var jag även med och tog fram ideér till ny funktionalitet för sajten.
 
Erhållen kunskap Analys av befintligt system, PHP (vilket systemet var implementerat i), SQL
Miljöer / Program Windows, Unix, Oracle

 
1999 September – 2000 Januari

 

Uppsala universitet

Projektanställning, totalt 2 månaders jobb under en period av ~4 månader. Projektet, Mediamatch, skulle fungera som förmedlande länk mellan personer med stor kunskap inom ett område, samt personer som sökte kunskap inom ett område. Huvudfunktionen i programmet var en avancerad matchningsmotor, skriven i Prolog, som matchade dessa två mot varandra. Projektet var EU-finansierat och bedrevs parallellt i flera länder inom EU. Mer information om projektet finns på http://mediamatch.derby.ac.uk

Min roll i projektet var att se till att tekniken bakom de automatiska email-utskicka fungerade, att den statiska texten på sajten var fullt sökbar, samt utveckling av vissa delar av GUI:et.
 
Erhållen kunskap COM+, ASP, HTML, JavaScript
Miljöer / Program Windows, SQL Server, IIS, MS Index Server, MS Exchange

 
 1998 September – 2001 Oktober

 

Ålandstidningen

Jobbade som skribent vid Ålands största dagstidning. Skrev en datorrealterad spalt som kom ut varannan vecka. Innehållet i artikeln fick jag välja själv. Flertalet av de artiklar jag skrev finns här.
 
Erhållen kunskap Att formulera mig i text under de krav på längd, språklig korrekthet, samt innehåll som en tidning har.
Miljöer / Program -

 
 1994 –

 

Egen företagare

Jobbade med många olika, främst Internetrelaterade, projekt. Huvudsysslan i början var design och implementation i HTML, vilket jag var i stort sett ensam om på Åland 1994 då jag började. Vart efter jag lärde mig mer, både på egen hand och inom utbildningen, blev jobben även alltmer avancerade. Jobbade mycket mot Maridea Reklambyra i Mariehamn. Nedan följer en lista på en del av de projekt jag medverkat i.

 
Erhållen kunskap Beskrivning vid varje enskild projekt nedan.
Miljöer / Program Beskrivning vid varje enskild projekt nedan.

 


 


Skonaren Linden

Uppdatering av innehåll i befintliga sidor för skonaren Linden. 
Arbetet omfattade småkorrigeringar befintlig text, inlägg av ny text samt divdese layoutförändringar 

www.linden.aland.fi

Erhållen kunskap HTML
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready
Kommentarer (2003-12-11)
Sajten är helt omarbetad sedan jag arbetade med den, innehåller i dagsläget inget av det material jag arbetade med.

 


Carl Rundberg Ab

Projektet gick ut på att designa en hemsida för trävaruproducenten och återförsäljaren Rundbergs AB. 

Utgående från tryckt material omfattade mitt arbete komplett design och layout av sajten, både innehålls- och utseendemässigt. 

www.rundbergs.aland.fi

Erhållen kunskap HTML
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready, 3D Studio Max
Kommentarer (2003-12-11)
Sajten har till 99% behållit den design och text jag skapade. En del bilder har tillkommit, och offertfunktionen har någon annan skrivit om.

 


Ålands sjöfarstmuseum

Ansvar för uppdateringar under ett flertal år. En del utvidgning av materialet. Småkorrigeringar av befintlig text. Konstruktion av tavelgalleriet. Omdesign av navigationen till rundvandringen

www.maritime-museum.aland.fi

Erhållen kunskap HTML
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready, 3D Studio Max
Kommentarer (2003-12-11)
Sajten är helt omarbetad sedan jag arbetade med den, innehåller i dagsläget i stort sett inget av det material jag arbetade med. Det enda jag hittade som jag skapat är den renderade överblicken av museet under "en rundtur".

 


Ålands turistförbund

Uppdatering av hela sajten från år 1998 till 1999 och 1999 till 2000. Vidareutveckling av sajten. 

Byte av text och bildinnehåll på fyra språk på sammanlagt 110 skilda sidor varje år. Ansvar för kontinuerliga uppdateringar i mellantiden mellan de stora uppdateringarna i årsskiftet.  Design och layout påverkade jag enbart indirekt.

Utöver dessa uppdateringar har jag även gjort om sajten struktur så att det bättre lämpar sig för utveckling. I uppdateringen inför år 2000 ingick även en omdesign av navigationen samt en koppling mot en redan befintlig evenemangsdatabas. För att själv lättare kunna uppdatera materialet skräddarsydde jag en applikation i VB som genererade den HTML som innehöll information om utrustningen vid alla campingplatser, stugbyar, hotell, etc. Istället för att uppdatera det manuellt blev det nu databasdrivet. Tidsvinsten var enorm. År 1999 tog det 1 vecka att uppdatera alla dessa sidor, 2000 tog det 1 dag då jag bara behövde ändra i databasen via min applikation. 

www.info.aland.fi 
 
Erhållen kunskap HTML, ASP (Koppling mot befintlig Oracle DB), Visual Basic, JavaScript
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready, 3D Studio Max, Illustrator, Adobe Pagemaker 6.5, Corel Draw
Kommentarer (2003-12-11)
Sajten är helt omarbetad sedan jag arbetade med den.  innehåller i dagsläget i stort sett inget av den design jag jobbade med. Innehållsmässigt är dock mycket av det textmaterial jag arbetade med fortfarande med.

 


Avancia

Arbetet omfattade fullständig design och layout av sajten utgående från tryckt material. Efter det att sajten togs i bruk har jag även uppdaterat diverse faktadelar kontinuerligt.

Vinnare i Åland Hotsite Contest i kategorin bästa företagshemsida 1996

www.avancia.nu

Erhållen kunskap HTML
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready
Kommentarer (2003-12-11)
Sajten är helt omarbetad sedan jag arbetade med den.  innehåller i dagsläget i stort sett inget av den design jag jobbade med. Innehållsmässigt är dock mycket av det textmaterial jag arbetade med fortfarande med.

 


XIT

Nöjestidningen XIT har ett längre tag haft en hemsida som innehåller i stort sett samma information som den tryckta tidningen. Under ett par månaders tid stod jag för de uppdateringar som gjordes i och med att en ny tidningen kom ut. 

Förutom de rent text och innehållsmässiga ändringar som gjordes för varje ny upplaga var jag med och vidareutvecklade den gästbok som fanns på hemsidan. 

www.xem.com


 
Erhållen kunskap HTML, Perl, JavaScript
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready
Kommentarer (2003-12-11)
Sajten är helt omarbetad sedan jag arbetade med den.  innehåller i dagsläget i stort sett inget av den design jag jobbade med.

 


Ålandsresor

I det första skedet redigering av text och navigation i befintlig grafisk design.

Efter sajten lanserades har jag även gjort en del minder fortlöpande uppdateringar. Mest innehållsmässiga

www.alandsresor.fi


 
Erhållen kunskap HTML
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready, PageMaker 6.5, Corel Draw
Kommentarer (2003-12-11)
Sajten är helt omarbetad sedan jag arbetade med den.  innehåller i dagsläget i stort sett inget av den design jag jobbade med. En del bild och textmaterial känner jag igen, men det mesta är omarbetat

 


Eckerölinjen

När sajten utvecklades stog jag för redigering av text och navigation i en befintlig grafisk design. 

Efter att sajten publicerades har jag även gjort en del mindre grafiska ändringar. Fortlöpande ändringar av innehållet samt designat en dynamisk lösning för Tax-free sidorna.

Den dynamiska lösningen gör det möjligt för Eckerlinjen själva att enkelt uppdatera informationen som rör Tax-free erbjudanden via ett webgränssnitt.

www.eckerolinjen.fi

 
Erhållen kunskap HTML, ASP, MS Access, JavaScript
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready
Kommentarer (2003-12-11)
Sajten är helt omarbetad sedan jag arbetade med den.  innehåller i dagsläget i stort sett inget av den design jag jobbade med. En del bild och textmaterial känner jag igen, men det mesta är omarbetat.

 


Käringsundsbyn

Projektet gick ut på att designa en hemsida för Käringsundsbyn, en Ålandsk stugby. 

Utgående från tryckt material omfattade mitt arbete komplett design och layout av sajten, både innehålls- och utseendemässigt. 

www.karingsundsbyn.aland.fi [ Nuvarande version ]

www.karingsundsbyn.aland.fi [ Min sista version ]

Erhållen kunskap HTML
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready, PageMaker 6.5
Kommentarer (2003-12-11)
Förstasidan samt de första "undersidorna" är nya. Den svenska versionen verkar vara i stort sett omgjord. Resten av innehållet verkar dock i stort sett oförändrat. Jämför med en kopia på den sista version jag gjorde [ HÄR ]

 


Pommern

Projektet gick ut på att ta fram ett  nytt grafiskt utseende för museifartyget Pommerns hemsida. Innehållet på sidorna berördes inte mycket av omdesignen, det var främst menyerna och förstasidan som fick ett nytt utseende. 

Rundvandringen omfattades inte av omdesignen.

www.pommern.aland.fi [ Nuvarande version ]

www.pommern.aland.fi [ Min sista version. ]

Erhållen kunskap HTML
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready
Kommentarer (2003-12-11)
Hemsidan verkar inte längre gå att nå.
Den sista version jag gjorde går att nå [ HÄR ]

 


Infodagarna 98

Projektet gick ut på att göra en webversion av det material man tagit fram inför Infodagarna 98. Ett evenmang som hade för avsikt att sprida information om informationsteknologi på Åland.

Utgående från tryckt material omfattade mitt arbete komplett design och layout av sajten, både innehålls- och utseendemässigt. 

Erhållen kunskap HTML
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready
Kommentarer (2003-12-11)
Hemsidan går ej längre att nå. Har tagits bort

 


WheelIT

WheelIT var en del av resultatet av ett arbete runt temat hur nya idéer kan samverka för utveckling och tillväxt för Åland. Den 26-27 januari 2000, deltog 70 ledande personer från näringslivet och offentlig förvaltning på Åland i ett seminarium som genomfördes både i Stockholm och Mariehamn. Nextwork arrangerade seminariet i samarbete med Ålands TeknologicCentrum. Maridea ansvarade för utveckling och produktion av denna idé- och projekttidning. Jan-Mikael von Schantz och Dag Norén från Nextwork ledde processen och Torbjörn Eliasson det redaktionella arbetet.

Personligen var jag som enda person under 35 med på kryssningen och fick deltaga i det arbete som pågick där. Vid seminariet som genomfördes dagen efter vi varit på kryssning ansvarade jag för att teknologin skulle fungera under det arbete som pågick. Arbetet gick ut på att sammanställa en tidningslik produkt med de idéer om hur Åland kunde gå framåt inom IT som kom fram under dagen innan. Mer information finns på den min kopia av hemsidan som den såg ut då. Den hemsidan når man [ HÄR ].

Slutresultatet av den processen blev att informationsblad som distribuerades till samtliga åländska hushåll. Bladet finns länkad på hemsidan.
 
Erhållen kunskap Uppkoppling via WLAN. Nätverksadministration. Tidningsproduktion.
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready, Pagemaker 6.5.
Kommentarer (2003-12-11)
Hemsidan går ej längre att nå.
Den version jag gjorde går att nå [
HÄR ]

 


Infopelare

I ett försök att göra den information som Ålands turistförbund hade tillgänglig på sin hemsida tillgänglig även till turister som redan befann sig på Åland så beslöt man att placera ut ett antal terminaler med permanent uppkoppling mot Internet på strategiska platser på Åland. Terminalerna styrdes genom en tryckkänslig skärm.

Uppdraget som jag utförde var att i samarbete med Maridea reklambyrå göra om de valda delarna av den information man hade på webben till ett ett format som gick att navigera via knapptryckningar med fingrarna på en skärm. Projektet genomfördes under år 2000, vid denna tidpunkt var annan teknik för att presentera information på inte lika välutvecklad som den är idag. Idag har de ersatts av betydligt användarvänligare terminaler med båda tangentbord och styrkula.

Jag designade den största delen av grafiken samt implementerade all navigation och layout.

En kopia av hemsidan finns [ HÄR ]

Erhållen kunskap HTML
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready, Illustrator
Kommentarer (2003-12-11)
Hemsidan går ej längre att nå. Har tagits bort
Den version jag gjorde går att nå [
HÄR ]

 


Uppsalahem

Projektet gick ut på att göra en lägenhets-hemsida för Uppsalahem som nuvarande hyresgäster inom UppsalaHem kunde använda för att byta lägenheter sinsemellan. Man kunde utannonsera både att man hade en lägenhet man ville byta från, samt lägga in önskemål på lägenheter man var intresserad av att byta till. Det fanns även en sökfunktion där man kunde matcha mot olika kriterier. Lösningen gick endast att nå via UppsalaHems interna web för hyresgäster.

Jag jobbade ensam på projektet och genomförde allt från design till implementation.
 
Erhållen kunskap ASP, MS Access, HTML
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready, Visual Interdev, MS Access
Kommentarer (2003-12-11)
Vet ej status, gick (går?) enbart att nå via UppsalaHems interna sidor för hyresgäster.

 


Alandiabolagen

Projektet gick ut på att designa en hemsida för det Åländska försäkringsbolaget Alandiabolagen.

Utgående från tryckt material omfattade mitt arbete komplett design och layout av sajten, både innehålls- och utseendemässigt. 

Efter att sajten lanserades har jag även fått göra en del innehålls- och utseendemässiga förändringar. 

Personligen är detta en av de sajter jag är mest nöjd med utformningsmässigt sett.

Erhållen kunskap HTML
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready
Kommentarer (2003-12-11)
Mycket har ändrats sedan jag sist jobbade på sajten. En del bilder/layout och textmassor finns kvar från den version jag gjorde.
Jämför med en kopia på den sista version jag gjorde [ HÄR ]

 


Åland Ömsesidiga Försäkringsbolag

I samarbete med Maridea reklambyrå skapade en hemsida åt Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag. Utseendet och disponeringen styrdes ganska mycket av det redan befintliga tryckta materialet. Min uppgift var att skapa samma typ av utseende på webben som de hade i sina broschyrer.

http://www.alands-omsesidiga.fi [ Nuvarande version ]

http://www.alands-omsesidiga.fi [ Min sista version. ]

Erhållen kunskap HTML
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready, PageMakger 6.5, Corel Draw, Illustrator
Kommentarer (2003-12-11)
Det mesta av utseendet verkar ha ändrats sedan jag jobbade med siten. En del bilder finns kvar bland materialet. Jämför med en kopia på den sista version jag gjorde [ HÄR ]

 


Turist och konferens

I samarbete med Maridea reklambyrå designade jag en hemsida för det den Åländska reseförsäljaren ålands turist och konferens.

Utgående från tryckt material omfattade mitt arbete komplett design och layout av sajten, både innehålls- och utseendemässigt.

www.turist-konferens.aland.fi [ Nuvarande version ]

www.turist-konferens.aland.fi [ Min sista version. ]

Erhållen kunskap HTML
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready, PageMakger 6.5, Corel Draw, Illustrator
Kommentarer (2003-12-11)
Det mesta av utseendet verkar ha ändrats sedan jag jobbade med siten. En del bilder finns kvar bland materialet. Jämför med en kopia på den sista version jag gjorde [ HÄR ]

 


Långfärdsskridsko

Projketet innebar en utvidgning av Ålands Turistförbunds befintliga sajt med en hel del ägnad bara åt Långfärdsskridsko. 

Utgående från tryckt material omfattade mitt arbete komplett design och layout av sajten, både innehålls- och utseendemässigt. Dessutom utvecklade jag ett webbaserat gränssnitt mot en databas där ÅTF själv kan gå och ändra på diverse information som finns på hemsidan. 

Erhållen kunskap HTML, ASP, Access
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready, Visual Interdev, MS Access
Kommentarer (2003-12-11)
Sidan är inte tillgänglig längre.

 


Alandia Woodcarving

Projektet gick ut på att designa en hemsida åt den åländske träsnidaren Dennis Björkman. Sidan skulle även kunna användas som en onlinebutik med direktbetalningsmöjligheter bl.a. mot Merita bank.

Utgående från tryckt material omfattade mitt arbete en stor del av design och layout av sajten, både innehålls- och utseendemässigt. Den JavaScript-baserade shoppingvagnen designades av en annan person kompis medan jag stod för det Serverside Perlscript som håller reda på kundens id mellan de olika sidorna.

Tillsammans fick vi även kopplingen mot Meritas SOLO-betaltjänst att fungera.  
 
Erhållen kunskap HTML, Perl, JavaScript
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready, Visual Interdev, MS Access
Kommentarer (2003-12-11)
Sidan är inte tillgänglig längre.

 


Ålands Tidnings Tryckeri

Hjälp med att konfigurera en lokal server så att kunder kan ta ner och ladda upp material via FTP
 
Erhållen kunskap FTP Server, Windows behörighet.
Miljöer / Program Windows NT, Bulletproof FTP Server

 


United Shipping

Projektet innebar komplett design av en site åt fraktfartygs rederiet United shipping. Utifrån tillgängligt bildmaterial och baserat på texter från personer på rederiet designade och implementerade jag siten.

http://www.unitedshipping.fi [ Nuvarande version ]

http://www.unitedshipping.fi [ Min sista version. ]

Erhållen kunskap HTML
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready
Kommentarer (2003-12-11)
En del av materialet finns kvar i det format jag designade. Hela sajten har dock införlivats i Birka Cargo's sajt. Jämför med en kopia på den sista version jag gjorde [ HÄR ]

 


Williams Buss

I det första skedet redigering av text och navigation i befintlig grafisk design.

Efter sajten lanserades har jag även gjort en del minder fortlöpande uppdateringar. Mest innehållsmässiga

http://www.williamsbuss.fi


 
Erhållen kunskap HTML
Miljöer / Program Frontpage, Photoshop, Imageready, PageMaker 6.5, Corel Draw
Kommentarer (2003-12-11)
Sajten är helt omarbetad sedan jag arbetade med den. Den innehåller i dagsläget i stort sett inget av den design jag jobbade med. En del bild och textmaterial känner jag igen, men det mesta är omarbetat

 

[ ----------------- [ YRKESERFARENHET ] --- [ KONTAKT ] --- [ ARTIKLAR ] --- [ UTBILDNING ] ----------------- ]